Still working to recover. Please don't edit quite yet.

انتخاب طبیعی

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

مترادف با: گزینش طبیعی

به انگلیسی: natural selection

اگر بخواهیم مفهوم گزینش طبیعی را به زبانی ساده بیان کنیم، باید بگوییم که همه ی موجوداتِ زنده برای زنده ماندن به غذا و منابع دیگری مانند حفاظت در برابر شرایطِ نامساعدِ اقلیمی نیاز دارند. اما منابعِ کافی برای نگهداریِ همه ی گونه های حیوانی که در هر مرحله ی زمانیِ معین وجود دارند، موجود نیست. زیرا تولید مثل حیوانات بسیار بیشتر از مقداری ست که محیط بتواند غذای آنها را فراهم کند. به این ترتیب، بین موجودات، رقابت و مبارزات درون گونه ای و برون گونه ای برای زنده ماندن در می گیرد. آنهایی که در مبارزه برای زنده ماندن بر دیگران برتری می یابند مدتِ بیشتری زنده می مانند و بیشتر تولیدِ مثل می کنند. به این حالت ِ گزینش برخی از جانوران بر برخی دیگر اصطلاحاً گزینش طبیعی گفته می شود.[1]

پانویس[edit]

  1. " جامعه شناسی" – اثر آنتونی گیدنز – ترجمه ی منوچهر صبوری – نشر نی – چاپِ بیستم – صفحه ی 57


جستارهای وابسته[edit]