Still working to recover. Please don't edit quite yet.

تولید ناخالص داخلی

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.[1]

انتقادها به مفهوم تولید ناخالص داخلی[edit]

به مفهوم تولید ناخالص داخلی انتقاداتی وارد آمده است. از جمله:

  • تولید ناخالص ملی تولیدی را که در بخش غیر پولی اقتصاد انجام می شود به حساب نمی آورد مانند کارهای خانه داری و کارهای اجتماعی چون مراقبت از سالمندان و بیماران در چهارچوب خانواده، تولید خانگی وهزاران شبکه ی تولید و مبادله که در اقتصاد "سیاه" یا زیرزمینی انجام می گیرد. ارزش این نوع تولید غیررسمی در برخی از کشورها 60 درصد تولید ناخالص ملی محاسبه شده است. [2]
  • محاسبات تولید ناخالص ملی در مورد توزیع تولید یا ثمرات آن هیچ اطلاعی به ما نمی دهند.[2]
  • این محاسبات از ماندگاری و پایایی عملکردهای اقتصادی دخیل در تولید هیچ نشانه های به دست نمی دهند. برای مثال، نظام مزرعه داری آمریکا سودهای هنگفتی( برای برخی از مزرعه داران) ایجاد می کند، اما از جهت نسبت انرژی به کار رفته در نظام و ارزش کالریک خوراک تولید شده در این نظام، بسیار ناکارآمد است.[2]
  • تولید ناخالص ملی خسارت های تولید به ویژه خسارت های زیست محیطی را به حساب نمی آورد.[2]

با توجه به این انتقادها، این واقعیت که تولید ناخالص ملی هنوز شاخص های اصلی سلامت اقتصادهای ملی است ، از دیدگاه احزاب سبز نشانه ی نوعی نزدیک بینی است که از توجه بیمارگونه به رشد اقتصادی سرچشمه می گیرد.[2]


پانویس[edit]

  1. وزنه واقعی ایران در اقتصاد جهانی, رادیو فردا
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 فلسفه ی سیاسی سبزها – اندرو دابسون – ترجمه ی محسن ثلاثی -نشر آگه- چاپ اول 1377- ص 139- 140 ISBN 964-416-103-3


جستارهای وابسته[edit]