Still working to recover. Please don't edit quite yet.

صفت کمی (در زیست‌شناسی)

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

به انگلیسی: quantitative trait

به صفاتی گفته می شود که تنوع پذیریِ آنها به حدی زیاد است که نمی توان آنها را در گروه های فنوتیپی مجزا قرار داد. یعنی نمی توان گفت فرد این صفت را دارا هست یا نیست. به اصطلاحِ علمی، گفته می شود که صفاتِ کمی، دارای تنوعِ پذیریِ گسسته نیستند. بلکه این صفات، طیفی از فنوتیپ ها می سازند که می توان به طورِ نامحسوس از یک تیپ به تیپِ دیگر تبدیل شود. بنابراین می توان گفت که صفاتِ کمی، دارای تنوع پذیریِ مستمر هستند.[1]

اکثرِ ویژگی های رفتاری، جزء صفاتِ کمی در نظر گرفته می شود. مثلا ً بیماریِ اسکیزوفرنی را در نظر بگیرید : هیچ مرزی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم تا قبل از آن مرز، فرد سالم است و پس از آن مرز فرد دچارِ اسکیزوفرنی است. قدِ گیاهان، زمانِ بلوغ، هوش مثال های دیگری از صفاتِ کمی هستند.[1]


پانویس[edit]

  1. 1.0 1.1 ژنتیکِ استانسفیلد – الرود – ترجمه ی رضا پیله چیان، دکتر محمدی، دکتر معتمدی – نشرِ آییژ – صفحه ی 277


جستارهای وابسته[edit]