Still working to recover. Please don't edit quite yet.

میخ‌کاری درختان

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

میخ‌کاری درختان عملی حفاظتی است برای جلوگیری از قطع درختان. در این‌روش میخ‌های بزرگی در تنه‌ی درختان با چکش وارد می‌شوند به شکلی که برای قطع کنندگان درختان هزینه و خطر ایجاد کند.